PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Na podstawie par. 26 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 17.00 (drugi termin – 17.15) w Sali Konferencyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie przy ul. Szpitalnej 38.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.

3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przyjęci porządku obrad i regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie Zarządu MLKS „Sparta” Złotów z działalności za rok 2014.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu z działalności za 2014 r. oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2014 rok oraz przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz statutowy. 

11. Wybór Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją obecnych władz klubu. 

12. Sprawozdanie komisji Skrutacyjnej.

13. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

14. Przyjęcie uchwał i wniosków.

15. Zakończenie obrad.

Autor:sparta