PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Na podstawie par. 26 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołane w celu uzupełnienia składu Zarządu odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 17.00 (drugi termin – 17.15) w Sali Konferencyjnej GS Rolnik przy ul. Domańskiego w Złotowie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad
4. Wybór komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrania
i przeprowadzenia wyborów.
5. Przedstawienie propozycji powiększenia liczebnego składu Zarządu.
6. Głosowanie nad powiększeniem składu Zarządu
7. Zgłaszanie Kandydatów do Zarządu
8. Wybory
9. Krótka informacja o wynikach finansowych klubu na dzień 31 lipca 2016 r.
10. Informacja Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej/ ogłoszenie wyników
11. Zamknięcie obrad.

Autor:sparta