PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu

Na podstawie par. 23 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbędzie się 24 marca 2017 r. o godz. 17.00 (drugi termin – 17.15) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Statutowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu MLKS „Sparta” Złotów z działalności w roku 2016. 
8. Sprawozdanie finansowe klubu za rok 2016. 
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu z działalności w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2016 rok oraz przeznaczenia nadwyżki/pokrycia straty 
12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Obchodów Jubileuszu 90-lecia MLKS Sparta Złotów - 2018
13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Wolne wnioski, dyskusja. 
15. Zakończenie obrad.

Autor:sparta