PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu

Na podstawie par. 23 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu odbędzie się 24 marca 2014 r. o godz. 17.15 (drugi termin – 17.30) w Sali Konferencyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie przy ul. Szpitalnej 38.

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.

3.      Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.

4.      Przyjęci porządku obrad i regulaminu obrad.

5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Sprawozdanie Zarządu MLKS „Sparta” Złotów z działalności za rok 2013.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu z działalności za 2013 r. oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2013 rok oraz przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz statutowy.

11.  Uchwała o przyjęciu absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

12.  Wybór Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

13.  Sprawozdanie komisji Skrutacyjnej.

14.  Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

15.  Przyjęcie uchwał i wniosków.

16.  Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

 

Zarząd klubu MLKS Sparta Złotów

Autor:sparta