PIŁKA SIATKOWA
TENIS STOŁOWY

PIŁKA NOŻNA
BOKS
A A A

Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu

“Na podstawie par. 23 Statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie, Zarząd MLKS „Sparta” Złotów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 (drugi termin – 17.15) w Sali Konferencyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie przy ul. Szpitalnej 38.

 Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.

3.      Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.

4.      Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.

5.      Wybór Komisji Statutowej.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8.      Sprawozdanie Zarządu MLKS „Sparta” Złotów z działalności w latach 2011-2012.

9.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu klubu z działalności w latach 2011-2012.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu klubu za 2011 i 2012 rok oraz przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu klubu.

13.  Przyjęcie uchwał i wniosków.

14.  Zakończenie obrad.”

Autor:sparta