Home » اندیشه و ارتقاء by محمدجعفر جعفری لنگرودی
اندیشه و ارتقاء محمدجعفر جعفری لنگرودی

اندیشه و ارتقاء

محمدجعفر جعفری لنگرودی

Published 2008
ISBN :
636 pages
Enter the sum

 About the Book 

این کتاب در علم ماهیت شناسی حقوقی است.ماهیت شناسی موضوعی فلسفی است.جدا کردن بحث وجود و ماهیت در موضوعات حقوقی امری نوظهور است.جهد نویسنده را میتوان در شناساندن دو عنوان جدید «طرح عقد» بعنوان نمونه در عقد فضولی و «برزخ بین عقد و ایقاع» مثلا در عاریه وMoreاین کتاب در علم ماهیت شناسی حقوقی است.ماهیت شناسی موضوعی فلسفی است.جدا کردن بحث وجود و ماهیت در موضوعات حقوقی امری نوظهور است.جهد نویسنده را میتوان در شناساندن دو عنوان جدید «طرح عقد» بعنوان نمونه در عقد فضولی و «برزخ بین عقد و ایقاع» مثلا در عاریه و قرض و ودیعه و شکستن حصر قبلی در اعمال حقوقی که عبارت از «عقد» و «ایقاع» بود به وضوح دید.طرح کتاب بدین صورت است که در هر موضوع دو فصل در نظر گرفته شده یک فصل ،اندیشه نام گرفته که واجد نظراتی است که تا کنون وجود داشته است و فصل ارتقاء که حاوی نظر نویسنده است ،نظراتی که عالمانه ،محققانه و شجاعانه است و بحق در ارتقاء علم حقوق قدمهای مهمی محسوب میشوند و شاهد صدقی بر احاطه جعفری لنگرودی در فقه و حقوق و فلسفه اند.خواندن این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر فرض است