Home » หัวที่หายไปของดามัชเซนู มงเตย์รู by Antonio Tabucchi
หัวที่หายไปของดามัชเซนู มงเตย์รู Antonio Tabucchi

หัวที่หายไปของดามัชเซนู มงเตย์รู

Antonio Tabucchi

Published
ISBN :
Paperback
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

ชายชาวยิปซีคนหนึงพบศพหัวขาดในปาสนรกราง ณ ชานเมืองปอรตู ประเทศโปรตุเกส ตำรวจพยายามปกปิดรายละเอียดของศพ ฟีรมีนู นักหนังสือพิมพหนุมผูมีวรรณกรรมในหัวใจตองทำหนาทีคลายๆฟิลิป มารโลว สืบหาวาผูตายเปนใคร เขาไดรับความชวยเหลือจากทนายเพียนๆคนหนึงซึMoreชายชาวยิปซีคนหนึ่งพบศพหัวขาดในป่าสนรกร้าง ณ ชานเมืองปอร์ตู ประเทศโปรตุเกส ตำรวจพยายามปกปิดรายละเอียดของศพ ฟีรมีนู นักหนังสือพิมพ์หนุ่มผู้มีวรรณกรรมในหัวใจต้องทำหน้าที่คล้ายๆฟิลิป มาร์โลว์ สืบหาว่าผู้ตายเป็นใคร เขาได้รับความช่วยเหลือจากทนายเพี้ยนๆคนหนึ่งซึ่งชาวเมืองเรียกกันว่าทนายลอตั้น ทนายคนนี้เป็นผู้ดีเก่า แต่ว่าความให้เฉพาะคนยาก เขาหลงใหลคลั่งไคล้นิติปรัชญา ถึงขนาดตามไปเรียนกับ Hans Kelsen ทั้งในอเมริกาและในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นทนายที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อในระบบกฎหมาย และแน่นอน เขารอบรู้เรื่องวรรณกรรม